AN EVALUATION OF ACADEMIC STUDIES CONDUCTED IN TURKEY REGARDING ERBIL – SUE Conferences

AN EVALUATION OF ACADEMIC STUDIES CONDUCTED IN TURKEY REGARDING ERBIL

AN EVALUATION OF ACADEMIC STUDIES CONDUCTED IN TURKEY REGARDING ERBIL

Prof.Dr. Mehmet AKBAŞ[1]

Gaziantep University/TURKEY

DOI: https://www.doi.org/10.31972/ISCHKK19.001

Abstract

Erbil is a historical city. However, the city of Erbil is under-researched academically in terms of its history, geography and culture, in our country. There is limited research regarding Erbil. There are eighty-six master’s dissertations in academia. These dissertations were carried out recently. Most of these studies are in the field of agriculture, bioengineering, economics and business. Only two doctoral theses are available in YOK(Institution of High Education) thesis database. Remaining studies are master dissertations. Studiesconductedas doctoral and master thesis and their field can be classified as follows: 21 theses in business, 12 theses in bioengineering, 6 theses in economics, 6 theses in agriculture, 2 theses in water products, 1 thesis in medicine, 1 thesis in tourism, 5 theses in biology, 8 theses and in linguisticsand literature, 3 theses in chemistry, 4 theses in sociology, 5 theses in mathematics, 1 thesis in banking, 4 theses in mechanical engineering, 2 theses in history, 1 thesis in veterinary, 1 thesis in civil engineering, 1 thesis in computer engineering. In addition, there are 2 encyclopedia articles, 4 books and some articles about Erbil.

[1]makbas72@hotmail.com.tr


[1]makbas72@hotmail.com.tr

Maqaleyén der heqé Erbilé de Hatiye Nivisandin

Ferset Meri, “İslam Öncesinde Kürtler” pp. 10-29, Kürtler, Nida publication, İstanbul, 2015.

Ömer Çelik, Muhammed Es‘ad Erbilî (1847/1931)’nin Kur’ân-ı Kerim Âyetlerini Yorumlama Yaklaşımı, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2001.

Ramazan Muslu, Vahdet-i Vücûd Üzerine Yazılmış Bir Risâle: Erbilî’nin Mir’âtü’ş-Şühûd fî beyâni Vahdeti’l-Vücûd’u, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2009, cilt: IX, sayı: 23, “İbnü’l-Arabî” özel sayısı – II.

Vahit Göktaş, – Ali Tenik,Opinions of Muhammed Es’ad Erbili (1847\19319) On Dhikr, Sufi Texts, 2013,

VahitGöktaş, Osmanlı’nın Son Döneminde; Gümüşhanevi Dergahı Şeyhi Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi’nin ve Kelami Dergahı Şeyhi Muhammed Esad Erbilî’nin Duaya Yükledikleri Anlam , . Uluslararası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Sempozyumu Bildiriler Kitabı (03-05 Ekim 2013 Gümüşhane), 2014.

Göktaş, Vahit, Es’ad Erbilî ve Düşünceleri, Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni: Medeniyet Projelerinin İnşa Sürecinde Çağdaş İslâm Düşüncesi, 2015, cilt: IX.

Mahmut Recep Keleş, XIII. Yüzyıl Erbil Kökenli Biyografi Müelliflerinden İbn Hallikân ve Eseri Vefeyâtü’l-Ayan’da Yer Alan Zâp Havzası Âlim, Şair ve Devlet Adamları, ABAD: Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi = JABS: Journal of Anatolia and Balkan Studies, 2018.

Kalafat, Yaşar, Türkmeneli / Erbil ve Halk Sufizmi, Türk Dünyası Araştırmaları, 1997, sayı: 107,

Kalafat, Yaşar, Türk Halk İnançlarında Metodik Problemler (-Erbil- Nahcıvan ve Türkiye Örnekleri), Türk Dünyası Araştırmaları, 1999, sayı: 121.

Kitabén der heqé Erbilé de Hatiye Nivisandin

Naznaz Tawfeq, Irak Erbil Yöresi Mezar Kültürü[1]

 

Cengiz Kartın, İngiliz İstihbarat Raporlarında Erbil (1918-1919)[2]

 

Ephrem Isa Yousif, Mezopotamya’nın Yıldız Şehirleri & Urfa, Nusaybin, Diyarbekir, Mardin, Erbil, Kerkük, Süleymaniye, Duhok

 

Ata Terzibaşı, Erbil Şairleri[3]

 

Maddeyén Di Mewsuan de

Sami es-Sakkar , “ERBİL”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/erbil

Hasan Kamil Yılmaz, “ESAD ERBÎLΔ,https://islamansiklopedisi.org.tr/esad-erbili.

[1]Weşanxaneya Berîkan.

[2]Weşanxaneya Yazıgen.

[3]Weşanxaneya Kerkuk Vakfı.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

5 reviews
  • adult dolls
    6:18 pm - May 14, 2024.

    リアルラブドール 頻繁。ほとんどの場合、詐欺会社は合法的な人形を購入し、はるかに安価なバージョンを再作成して、別のWebサイトから元の写真を盗み、それを使用して無防備な顧客をだまします。します。